Przeciwdziałanie poważnym awariom

Linde Gaz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jest prowadzącym zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Linde Gaz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jest prowadzącym zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zakłady te zlokalizowane są w:

Eurogaz-Gdynia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest spółką zależną Linde Gaz Polska Sp. z o.o. oraz prowadzącym zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zlokalizowanym:

Wyżej wymienione zakłady podlegają przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym i zostały zgłoszone przez Linde Gaz Polska sp. z o.o. właściwym organom, którym przekazane zostały programy zapobiegania awariom.

Zakład określony jako napełnialnia zajmuje się napełnianiem przenośnych (transportowych) zbiorników do gazów gazami powietrznymi (tlen, azot, argon, dwutlenek węgla) i ich mieszaninami. Gazy te należą do grup gazów technicznych, gazów spożywczych, gazów medycznych i wyrobów farmaceutycznych. Poza gazami powietrznymi na terenie napełnialni magazynowane są w butlach gazy specjalne.

Zakład określony jako acetylenownia zajmuje się wytwarzaniem acetylenu z węgliku wapnia oraz napełnianiem przenośnych (transportowych) zbiorników acetylenem.

Zakład określony jako stacja separacji powietrza produkuje powietrzne gazy skroplone (kriogeniczne): tlen, azot i argon metodą skroplenia powietrza i rozdzielenia go na poszczególne gazy.

Charakterystyki składowanych na terenie zakładów substancji chemicznych i mieszanin chemicznych zawarte są w ich kartach charakterystyki.

W przypadku wystąpienia awarii informowana jest właściwa jednostka państwowej Straży Pożarnej oraz właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Zakłady uzgodniły sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej tam, gdzie zostały do tego zobowiązane przez właściwe jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?