Informacja o ochronie danych

Poniższą informacją o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy zawiadomić Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Linde Gaz Polska sp. z o.o.,  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.

Od czasu do czasu może być konieczne dostosowanie tego dokumentu jako całości, a także określonych jego części w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi lub w celu objęcia nowych usług. Najnowszą wersję naszej informacji o ochronie danych można znaleźć na stronie:  http://www.linde-gaz.pl/pl/footer/dataprotection

I. Ogólne informacje dotyczące ochrony danych w Linde

1. Administrator danych i inspektor ochrony danych (DPO)

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Linde Gaz Polska sp. z o.o.. Linde Gaz Polska sp. z o.o. jest spółką zależną Linde plc (w niniejszym dokumencie Linde plc i jej spółki stowarzyszone są nazywane "Linde"), wiodącej światowej klasy spółki z branży gazów technicznych i przemysłowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych grupy UE („GDPO UE”) Linde Gaz Polska sp. z o.o. to:

Eckart Müller  
EU Group Data Protection Officer 
Dr.-Carl-von-Linde-Strasse 6-14, 82049 Pullach, Germany 
Email: dataprotection@linde.com

2. Twoje prawa do prywatności danych

W związku przetwarzaniem danych osobowych przez Linde Gaz Polska sp. z o.o., wszystkie osoby, których dotyczą dane, mają następujące prawa zgodnie z art. 15 do 21 GDPR – i zgodnie z prawem państw członkowskich UE

-        Prawo do informacji;

-        Prawo do korekty;

-        Prawo do usunięcia;

-        Prawo do ograniczenia przetwarzania;

-        Prawo do przenoszenia danych;

-        Prawo sprzeciwu.

Ponadto, mają one prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Takie odwołanie nie ma wpływu na przeszłość, tj. nie wpływa na legalność przetwarzania danych prowadzonego do odwołania.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych przez Linde Gaz Polska sp. z o.o. nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych lub nie jesteś usatysfakcjonowany dostarczonymi przez nas informacjami, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego (patrz Art. 77 GDPR).

3. Przekazanie do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dbamy o to, aby nie przesyłać danych do odbiorców w krajach, w których nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych (kraje trzecie). Jednak w niektórych przypadkach nie można tego całkowicie uniknąć. W takim przypadku Linde Gaz Polska sp. z o.o. podjęła i podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych u odbiorcy przez cały czas. Obejmują one w szczególności decyzje Komisji Europejskiej dotyczące adekwatności lub standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, które są dostępne za pośrednictwem inspektora ochrony danych grupy UE.

4. Przechowywanie i okresy przechowywania

Przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Jak tylko dane nie są już potrzebne do tego, generalnie są one usuwane.

Jednak aby spełnić pewne wymogi prawne, musimy przechowywać pewne dane poza rozwiązaniem stosunków umownych. Obejmuje to dokumentację handlową i podatkową, dowody i inne dokumenty, których dotyczy obowiązek przechowywania. W takich przypadkach zwykle musimy chronić lub przechowywać dane przez trzy do dziesięciu lat lub w rzadkich przypadkach np. w sporach prawnych do 50 lat.

II. Przetwarzanie danych osobowych przez Linde Gaz Polska sp. z o.o. dla podstawowych celów biznesowych

Linde oferuje klientom z branży handlu detalicznego, handlu, nauki, badań i sektora publicznego kompleksowe portfolio produktów i usług. Nasi klienci, dostawcy i partnerzy są tak różni jak my. Aby prowadzić naszą złożoną działalność międzynarodową, konieczne jest przetwarzanie danych osobowych.

1. Typ i pochodzenie danych osobowych przetwarzanych przez Linde Gaz Polska sp. z o.o.

Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych w związku z relacjami biznesowymi z naszymi klientami, dostawcami i partnerami. "Przetwarzanie" oznacza, że zbieramy, przechowujemy, usuwamy lub przesyłamy dane osobowe, Poniżej lista przykładów. Dane osobowe przetwarzane przez nas obejmują:

-        Dane podstawowe i kontaktowe klientów i dostawców, takie jak nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, funkcja, dział naszych osób kontaktowych itp.

-        Dane potrzebne do fakturowania i przetwarzania płatności, takie jak dane bankowe, numery podatkowe, informacje dotyczące zarządzania kredytami itp., o ile dotyczą one danych osoby fizycznej

-        Informacje dotyczące zarządzania relacjami z dostawcami i klientami, takie jak historia zamówień itp., o ile dotyczą one danych osoby fizycznej

Regularnie odbieramy przetwarzane przez nas dane osobowe w ramach i w ramach naszych relacji biznesowych z naszymi klientami. W niektórych przypadkach otrzymujemy również dane osobowe od firm stowarzyszonych z Linde, np. dane kontaktowe od dostawców w ramach zarządzania relacjami z dostawcami Linde. W niektórych przypadkach przetwarzamy również dane osobowe, które otrzymaliśmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w inny sposób. Dotyczy to w szczególności:

-        danych z publicznie dostępnych źródeł takich jak rejestry handlowe i administracyjne, targi, wystawy, źródła internetowe, gazety, katalogi handlowe itp.

-        danych  od podmiotów trzecich, które nie są powiązane z Linde, jak np. stowarzyszenia handlowe / biznesowe, agencje kredytowe, firmy ubezpieczeniowe itp.

2. Cel przetwarzania przez Linde Gaz Polska sp. z o.o. i podstawy prawne

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w dozwolonych celach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi GDPR i odpowiednich krajowych przepisów o ochronie danych.

2.1 Przetwarzamy Dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych

Przetwarzamy dane osobowe w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych wobec naszych klientów i dostawców lub w celu przeprowadzenia tzw. postępowań przedumownych, które toczą się na indywidualne żądanie.

W takich przypadkach cel przetwarzania danych jest określony przez umowę, którą zawarliśmy z naszymi klientami lub dostawcami i usługami świadczonymi w ramach niniejszej umowy. Obejmuje to na przykład przetwarzanie danych osobowych w kontekście wysyłania katalogów, informacji o naszych usługach lub przygotowywania konkretnych ofert.

2.2 Przetwarzamy Dane w celu ochrony uzasadnionych interesów

Przetwarzamy również dane osobowe, o ile jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów Linde Gaz Polska sp. z o.o. lub spółek należących do Linde, a także naszych klientów (oraz, w stosownych przypadkach, innych osób trzecich). W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe tylko przy należytym uwzględnieniu Państwa interesów.

Dotyczy to w szczególności:

-        Dostawy produktów i świadczenie usług

-        Obsługa klienta i rozpatrywanie reklamacji

-        Direct mail, pod warunkiem, że nie wyrażasz sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych w tych celach

-        Nadzoru publicznie dostępnych pomieszczeń w naszych oddziałach za pomocą sprzętu optyczno-elektronicznego (nadzór wideo)

-        Przekazywanie danych osobowych w Linde do wewnętrznych celów administracyjnych

2.3 Przetwarzamy Dane za Państwa zgodą

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, jeśli wyraziłeś na to zgodę. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Należy jednak pamiętać, że przetwarzanie danych do daty odwołania jest prawnie dopuszczalne.

2.4 Przetwarzamy Dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych

Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania niektórych danych w celu spełnienia zobowiązań prawnych. Takie obowiązki mogą wynikać z niektórych przepisów krajowego prawa handlowego, gospodarczego, podatkowego i socjalnego, a także z prawodawstwa europejskiego, np. w związku z przepisami, o zapobieganiu finansowania terroryzmu. W szczególności może to również spowodować nałożenie na Linde Gaz Polska sp. z o.o. obowiązku zabezpieczenia, przechowywania, raportowania i gromadzenia danych, które generalnie służą kontroli prowadzonej przez odpowiednie organy.

2.5 Informacje dotyczące zmiany celu

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe z jakichkolwiek przyczyn innych niż te, dla których je pierwotnie zebrano, dokonamy tego tylko w zakresie dozwolonym przez prawo, a także poinformujemy Państwa o tym nowym celu.

3. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane innym firmom należącym do Linde, o ile jest to konieczne do ochrony naszych praw i zobowiązań umownych. Może to na przykład dotyczyć koordynacji naszych usług kontraktowych. Typowymi przykładami są scentralizowane usługi dostawców i zarządzania klientami, scentralizowane usługi IT i wewnętrzne centrum usług wspólnych w finansach i rachunkowości.

Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług w celu wywiązania się z określonych zobowiązań umownych. Dzieje się tak na przykład w związku z konkretnymi usługami obsługi klienta, hostingu infrastruktury IT i zewnętrznego centrum usług wspólnych w zakresie finansów i rachunkowości, przetwarzania płatności (karta kredytowa, polecenie zapłaty, zakup na rachunek), logistyki i dostawy, działania promocyjne lub transakcje zamówień online. O ile angażujemy zewnętrznych dostawców usług, zawsze odbywa się to w granicach prawnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Przekazujemy dane osobowe innym odbiorcom spoza Linde, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub uprawnieni. We wszystkich innych przypadkach przekażemy Państwa dane innym stronom trzecim, o ile otrzymamy od Państwa odpowiednią zgodę.

W kontekście ciągłego rozwoju naszej działalności możemy zbywać spółki zależne lub części jednostek biznesowych a także łączyć naszą działalność z innym przedsiębiorcą. Takie transakcje zazwyczaj wiążą się z przekazywaniem informacji o klientach dotyczących sprzedanej lub przejętej jednostki zależnej lub części przedsiębiorstwa nabywcy lub spółce utworzonej przez połączenie. W mało prawdopodobnym przypadku całkowitej sprzedaży Linde lub znacznej jej części Państwa dane osobowe zostaną również przekazane kupującemu.

4. Obowiązek dostarczenia danych

Aby móc świadczyć usługi naszym klientom, musimy przetwarzać określone dane osobowe lub jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Odbieramy odpowiednie dane od Państwa po zawarciu umowy (np. Adres, dane kontaktowe firmy i stanowisko). Bez tych danych nie możemy zawierać umów z naszymi klientami.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie stosujemy automatycznych procesów decyzyjnych w przypadku procedur, które mają implikacje prawne lub mają na Państwa równie znaczący wpływ. Żadna decyzja nie zostanie podjęta bez dalszej ludzkiej oceny.

Profilowanie w rozumieniu art. 4 (4) GDPR zazwyczaj nie ma miejsca w Linde. W przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji, zostanie Państwu dostarczone osobne zawiadomienie z informacją o ochronie danych.

III. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe w ramach prowadzenia naszych stron internetowych

Firmy Linde prowadzą strony internetowe, które dostarczają informacji na temat spółek oraz ich produktów i usług.

1. Rodzaj i pochodzenie danych osobowych przetwarzanych przez Linde Gaz Polska sp. z o.o.

Gdy odwiedzają Państwo jedną ze stron internetowych Linde, zbieramy od Państwa określone dane osobowe. Dane osobowe przetwarzane w ramach odwiedzin przez Państwa naszych stron internetowych mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail.

Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniem naszych stron internetowych są zazwyczaj aktywnie dostarczane przez użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej, np. po zarejestrowaniu się w określonej usłudze, takiej jak biuletyn. W niektórych przypadkach przetwarzane dane osobowe mogą być również dostarczane przez osoby trzecie, które nie są powiązane z Linde, takie jak dostawcy usług internetowych lub podmioty powiązane z marketingiem lub wtyczki oprogramowania, głównie z powodów technicznych. Następujące dane (w szczególności dane logowania i dane urządzenia) są automatycznie przetwarzane przez Linde Gaz Polska sp. z o.o.:

-        Nazwa dostawcy usług internetowych (ISP)

-        Państwa adres IP

-        Typ przeglądarki i system operacyjny (OS)

-        Data, czas trwania i czas wizyty

-        Odwiedzone strony internetowe

-        Pobrane dane i pliki

-        Kraj nawiązania połączenia

-        URL strony odsyłającej

-        Wyszukiwane hasło w przypadku gdy zostali Państwo skierowani na naszą stronę przez wyszukiwarkę

2. Cel przetwarzania danych przez Linde Gaz Polska sp. z o.o. i podstawy prawne

W każdym przypadku przetwarzamy dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie.

2.1 Przetwarzamy Dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych

Przetwarzamy dane osobowe w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych wobec naszych klientów i dostawców lub w celu przeprowadzenia tzw. postępowań przedumownych, które toczą się na indywidualne żądanie.

Może się tak zdarzyć, gdy rejestrują się Państwo do niektórych oferowanych przez nas usług, dokonują Państwo zamówień online lub korzystają Państwo z naszego portalu dostawców.

2.2 Przetwarzamy Dane w celu ochrony uzasadnionych interesów

Przetwarzamy również dane osobowe, o ile jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów Linde Gaz Polska sp. z o.o. lub spółek Linde, a także naszych klientów (oraz, w stosownych przypadkach, innych osób trzecich). W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe tylko po należytym uwzględnieniu Państwa interesów.

Dotyczy to w szczególności:

-        Środków do analizy zachowania zanonimizowanych danych użytkowników w celu dalszego ulepszania naszych stron internetowych,

-        Środków zapewniających funkcjonalność strony internetowej, takich jak zarządzanie kontem użytkownika, koszykiem zakupów

2.3 Przetwarzamy Dane za Państwa zgodą

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Należy jednak pamiętać, że przetwarzanie danych do daty odwołania jest dopuszczalne. Dotyczy to w szczególności:

-        zamówień biuletynu,

-        promocji,

-        wniosków o kontakt

3. Odbiorcy Państwa danych

3.1 Firmy Linde i dostawcy usług

Linde Gaz Polska sp. z o.o. udostępnia dane osobowe zgodnie z przedstawionym powyżej opisem (patrz rozdział II.3).

3.2 Dostawcy mediów społecznościowych

Na niektórych stronach internetowych Linde Gaz Polska sp. z o.o. łączy dodatkowe treści i publikacje (blogi, posty, wiadomości, filmy wideo, wywiady itp.), które zostały już opublikowane w innych sieciach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, Twitter). Dopóki nie otworzą Państwo treści żadnej takiej wiadomości, żadne dane osobowe nie będą przekazywane do dostawcy mediów społecznościowych.

Jeżeli klikną Państwo na zawartość Social Media Wall, Państwa adres IP zostanie przeniesiony do odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych i przechowywany, przetwarzany i wykorzystywany tam zgodnie z jego polityką prywatności. Baner informacyjny na Social Media Wall informuje, że klikając konkretną treść, zgadzają się Państwo na takie przekazanie Państwa danych osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez dostawców mediów społecznościowych można znaleźć poniżej:

Facebook privacy policy

LinkedIn privacy policy

Twitter privacy policy

4. Pliki cookie

Używamy plików cookie. Dalsze informacje dotyczące charakteru i celu wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdują się w naszej polityce dotyczącej plików cookie, dostępnej pod adresem:

http://www.linde.pl/pl/footer/cookie_policy

5. Linki

Nasze strony internetowe zawierają linki do innych stron internetowych, które podlegają oddzielnym informacjom o ochronie danych odpowiednich administratorów tych stron.

UWAGA

Informacje dotyczące Państwa prawa do sprzeciwu

1. Sprzeciw w szczególnych sytuacjach indywidualnych

Mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec pewnych rodzajów przetwarzania Państwa danych z powodów wynikających z konkretnej sytuacji. Prawo to ma zastosowanie do przetwarzania danych w interesie publicznym i do przetwarzania danych w celu ochrony uzasadnionych interesów. Prawo to ma również zastosowanie do profilowania, o ile opiera się na tych dwóch postanowieniach.

W przypadku Państwa sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy możemy udowodnić, że istnieją istotne powody, dla których należy kontynuować przetwarzanie, o ile wystąpienie tych powodów jest bardziej istotne od ochrony Państwa interesów, praw i wolności lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu roszczeń, wykonywaniu uprawnień lub obronie przed roszczeniami.

2. Sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. Dzieje się tak na przykład w przypadku wysyłania informacji o ofertach specjalnych lub promocjach rabatowych.

Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach. Prawo to ma również zastosowanie do profilowania, o ile jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach.

Państwa sprzeciw nie wymaga żadnej konkretnej formy i może zostać przesłany do nas e-mailem: linde.pl@linde.com

Kraków, czerwiec 2020