Odpowiedzialne zarządzanie produktem

Silne poczucie odpowiedzialności Linde za produkt, które jest nieodłącznym elementem naszej działalności, pomaga nam w zarządzaniu skutkami naszych działań dzięki minimalizacji ryzyka, jakie stwarzają nasze produkty na wszystkich etapach cyklu ich życia – od fazy projektu aż po końcową utylizację

Naszym celem jest całkowita eliminacja – a co najmniej minimalizacja – ryzyka, na jakie są narażeni nasi klienci i ich bezpośrednie otoczenie za sprawą naszych produktów. Aby osiągnąć ten cel, identyfikujemy i poddajemy ocenie wszystkie zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska, jakie nasze produkty mogłyby potencjalnie stwarzać na każdym etapie swojego cyklu życia – od badań i rozwoju, poprzez produkcję, przechowywanie, transport, sprzedaż detaliczną i użytkowanie, aż po recykling i utylizację. Mając na względzie naczelną zasadę odpowiedzialności, zawsze wychodzimy poza minimalne wymagania określone w obowiązujących przepisach.

Kluczowymi elementami w naszym programie odpowiedzialności za produkt są:
 • Ocena nowych produktów przed wprowadzeniem na rynek - zanim wprowadzimy nowe produkty do sprzedaży, upewniamy się, że spełniają (a nawet przewyższają) obowiązujące na mocy przepisów wymogi dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i jakości oraz są zgodne z naszymi wewnętrznymi normami.
 • Zarządzanie wrażliwymi substancjami chemicznymi - stosujemy rygorystyczną politykę regulującą wykorzystywanie wrażliwych substancji chemicznych, aby zapobiegać ich nielegalnemu lub niedozwolonemu użytkowaniu.  
 • Kontrola bezpieczeństwa u klientów - współpracujemy z klientami w celu kontroli ich wewnętrznych procedur bezpieczeństwa. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko, jakie może się pojawić podczas wykorzystywania naszych produktów przez personel klientów. 

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACh), dostawcy zobowiązani są informować odbiorców, jeśli w dostarczanych wyrobach obecne są tzw. substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu przekraczającym dozwolone wartości progowe. Pełna lista ww. substancji znajduje się na liście kandydackiej Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Substancje i mieszaniny dostarczane przez Linde Gaz Polska Sp. z o.o. nie zwierają substancji SVHC, o ile nie są one składnikami mieszanin specjalnych wytwarzanych na zamówienie. Niemniej jednak w stopach, z których zbudowane są zawory będące elementem naczyń ciśnieniowych, zawarty jest ołów w stężeniu przekraczającym 0,1% wag. Ołów, chociaż zaliczany jest do SVHC, w stopach metali występuje w postaci związanej i nie należy się spodziewać narażenia na tą substancję. W związku z powyższym, implementacja dodatkowych środków zarządzania ryzykiem nie jest w tym przypadku konieczna.

Szczegółowa informacja dot. kwestii SHVC w produktach Linde dostępna jest pod poniższym adresem:

Rozporządzenie EU w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do obecnośći ołowiu w zaworach.pdf


Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?