Biskupice Podgórne

Opis zakładu

I. Oznaczenie prowadzącego zakład

LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.

ul. prof. Michała Życzkowskiego 17

31-864 Kraków

Adres zakładu:

Zakład Separacji Powietrza w Biskupicach Podgórnych

ul. LG 2

55-040 Biskupice Podgórne

Kierownik Zakładu: Piotr Sielski

II. Potwierdzenie, że zakład podlega w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawierodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), Linde Gaz Polska Sp. z o.o. -Zakład w Biskupicach Podgórnych, ul. LG 2, 55-040 Biskupice Podgórne, zalicza się do kategorii zakładów o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej (ZZR). Zakład dokonał zgłoszenia oraz przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).

III. Opis działalności zakładu

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Zakład w Biskupicach Podgórnych jest zakładem separacji powietrza. Zakład produkuje powietrzne gazy skroplone, schłodzone (kriogeniczne), takie jak tlen, azot i argon. Wyprodukowane gazy są magazynowane w zbiornikach na terenie zakładu skąd cysternami trafiają bezpośrednio do klientów.

IV. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Tlen: gaz utleniający, może spowodować lub intensyfikować pożar, wywołuje proces palenia przy kontakcie z olejami i tłuszczami, w stanie ciekłym dodatkowo może powodować wzrost kruchości niektórych metali oraz oparzenia kriogeniczne lub obrażenia ciała.

Szczegółowa charakterystyka tlenu zawarta jest w karcie charakterystyki.

V. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej

Jeżeli charakter zagrożenia może wykroczyć poza teren zakładu, kierownictwo okolicznych zakładów będzie powiadamiane telefonicznie przez pracowników Zakładu Separacji Powietrza oraz za pomocą lokalnych publicznych środków łączności, a także przez służby obecne na miejscu zdarzenia tj. Państwową Straż Pożarną, Policję, Straż Miejską. W przypadku ogłoszenia alarmu o zagrożeniu na terenie zakładu separacji powietrza oczekuje się współpracy pomiędzy lokalną społecznością, zamieszkującą tereny wokół zakładu, a organami uprawnionymi do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą oraz policją. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu należy:

  1. Zachować spokój.
  2. Nie zbliżać się do obszaru zagrożenia, zachować od miejsca pożaru bezpieczną odległość.
  3. Włączyć radio lub telewizor na pasmo stacji lokalnej, wysłuchać uważnie i stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.
  4. Ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych i ratowniczych przekazywanych głównie za pośrednictwem środków nagłaśniających umieszczonych na pojazdach.
  5. Poinformować sąsiadów o zaistnieniu zagrożenia.
  6. Przebywając w pomieszczeniach pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne (używaj taśmy klejącej, mokrych ręczników lub prześcieradeł), wyłączyć urządzenia wentylacyjne, zaopiekować się słabszymi i niepełnosprawnymi.
  7. Wychodząc z domu należy pamiętać o zabraniu dokumentów tożsamości, telefonu komórkowego wraz z ładowarką, leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego. 
  8. Wyłączyć dopływu mediów do budynku, mieszkania (prąd, gaz i woda) w przypadku ich opuszczenia.
  9. Udać się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu.

Zakład w Biskupicach Podgórnych posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej opisany w Programie Zapobiegania Awariom, który jest na bieżąco aktualizowany. W przypadku zaistnienia awarii przemysłowej niezwłocznie informowana jest właściwa jednostka Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu: +48 71 320 70 04

Straż Pożarna: 998,

Numer Alarmowy: 112,

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu: +48 71 327 30 00

Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?