Gdynia

Opis zakładu

I. Oznaczenie prowadzącego zakład

Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. 

ul. Gołębia 19 

81-185 Gdynia 

tel. +48 58 660 53 10 


OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI NA TEMAT ZAKŁADU W ZAKRESIE POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ  

Andrzej Lewandowski – Kierownik Zakładu 

tel. 600 060 813 

e-mail: andrzej.lewandowski@linde.com

II. Potwierdzenie, że zakład podlega w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. przy ul. Gołębiej 19, 81-185 Gdynia, zalicza się do kategorii zakładów o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej (ZZR). Zakład dokonał zgłoszenia oraz przekazał Program Zapobiegania Awariom właściwym organom zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).

III. Opis działalności zakładu

Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji: - sprężonych gazów technicznych oraz do stosowania w żywności w przenośnych zbiornikach ciśnieniowych,  - skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem gazów technicznych oraz do stosowania w żywności w przenośnych zbiornikach ciśnieniowych, - suchego lodu do stosowania w żywności.

IV. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Tlen: gaz utleniający, może spowodować lub intensyfikować pożar, wywołuje proces palenia przy kontakcie z olejami i tłuszczami, w stanie ciekłym dodatkowo może powodować wzrost kruchości niektórych metali oraz oparzenia kriogeniczne lub obrażenia ciała.

Acetylen: bezbarwny, skrajnie łatwopalny gaz, o zapachu czosnku.  Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza

Etylen: bezbarwny gaz o słodkawym zapachu. Jest substancją łatwopalną.

Aceton: bezbarwna ciecz, ma ostry, charakterystyczny zapach

Karbid: czarne, szarawe lub brunatne ciało stałe o charakterystycznym zapachu. W kontakcie z wodą reaguje wybuchowo

Szczegółowe charakterystyki tych  substancji chemicznych i mieszanin chemicznych zawarte są w ich kartach charakterystyki.


V. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej

Zagrożenie poważną awarią występuje w instalacjach Zakładu Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. ze względu na stosowanie substancji niebezpiecznych w ilości kwalifikującej zakład do Zakładu o Zwiększonym Ryzyku (ZZR). 

W związku z powyższym instalacje poddano analizie ryzyka wystąpienia poważnej awarii. 

Przeprowadzono identyfikację zagrożeń uwzględniającą zagrożenia wewnętrzne w instalacjach oraz zewnętrzne związane z sąsiedztwem instalacji mających wpływ na wystąpienie efektu domina jak również analizę danych historycznych nt. awarii z takimi samymi substancjami w podobnych procesach. Na tej podstawie wytypowano potencjalne scenariusze awaryjne: 

- Emisja do atmosfery gazów (tlenu, acetylenu lub etylenu)

- Skażenie gruntu – wyciek acetonu

- Eksplozja mieszaniny gazów palnych: acetylenu (także związana z awarią kontenera na karbid oraz możliwością powstania i zapłony atmosfery wybuchowej wokół dołów  z wapnem pokarbidowym) i etylenu z powietrzem

- Pożar spowodowany zapaleniem się mieszaniny gazów palnych z powietrzem lub działaniem tlenu.

Funkcjonowanie Zakładu Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. jest oparte o aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, standardy bezpieczeństwa, najlepsze dostępne praktyki i zasady ciągłego udoskonalania. 

Z przeprowadzonej analizy zagrożeń i oceny ryzyka procesowego wynika, że zastosowane na terenie Zakładu Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa umożliwiają skuteczne zapobieganie zdarzeniom awaryjnym (uwolnieniom substancji niebezpiecznych do otoczenia) a w przypadku ewentualnego uwolnienia, ograniczają możliwość rozwoju scenariuszy awaryjnych. 

Wielkość ryzyka dla wszystkich reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych nie przekracza poziomu dopuszczalnego. W żadnym ze scenariuszy nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń. 


VI. Opis zastosowanych środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

Bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji Zakładu Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. oraz szybką interwencję w przypadku wystąpienia awarii zapewniają wymienione poniżej środki bezpieczeństwa.  Techniczne środki bezpieczeństwa 

1. Ogrodzenie terenu zakładu oraz monitoring systemem kamer przemysłowych 
2. Wykonanie instalacji w oparciu o najlepsze standardy, normy, zgodnie z projektem 
3. Kontrola szczelności, systematyczne monitorowanie sprawności urządzeń, okresowe badania UDT i TDT 
4. Kontrola obiegu (system rejestracji i śledzenia) przenośnych zbiorników 
5. Kontrola podstawowych parametrów procesowych 
6. Podstawowa automatyka procesowa i zabezpieczeniowa 
7. Wykonanie przeciwwybuchowe Ex 
8. System detekcji gazów 
9. Indywidualne detektory gazów 
10. Awaryjne odcięcie instalacji / urządzeń 
11. Awaryjne odcięcie prądu 
12. Ograniczenie emisji – zawory bezpieczeństwa, zasłony 
13. Awaryjne oświetlenie 
14. Uziemienie obiektów i instalacji 
15. Instalacja odgromowa 
16. Warunki ewakuacji, drogi pożarowe 
17. Przycisk alarmu pożarowego 
18. Zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru i ochrony sąsiednich obiektów 
19. Instalacje gaśnicze, gaśnice 
20. Apteczki pierwszej pomocy 
21. Wodne prysznice bezpieczeństwa 
22. Pracownicy pracujący przy zbiornikach gazów łątwopalnych są wyposażeni w odzież i obuwie w wykonaniu antystatycznym

Organizacyjne środki bezpieczeństwa Organizacyjne środki zapobiegania awariom wynikają z polityki firmy, zarządzeń i procedur funkcjonujących w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Linde Gaz Polska Sp. z o.o.  Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania (ZSZ) pracownicy zakładu świadomi są swoich ról w osiąganiu celów jakościowych, środowiskowych i bezpieczeństwa oraz realizują swoje zadania zgodnie zobowiązującymi procedurami, zarządzeniami, instrukcjami i innymi wewnętrznymi uregulowaniami.  Eksploatacja instalacji jest prowadzona przez wykwalifikowany, przeszkolony, doświadczony personel. W zakładzie prowadzone są szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania możliwości wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.  Eksploatacja instalacji jest prowadzona zgodnie z procedurami, a w szczególności:  

1. Dopuszczanie do prac pracowników posiadających świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub odpowiednio eksploatacji oraz przeszkolonych pod względem bhp i ppoż. 
2. Personel upoważniony do napełniania zbiorników przenośnych posiada odpowiednie uprawnienia wydawane przez UDT. 
3. Przystępowanie do pracy w należytym stanie psychofizycznym. 
4. Wykonywanie prac niebezpiecznych na podstawie pisemnych poleceń w oparciu o instrukcje wykonania robót i zabezpieczeń obiektu. 
5. Wykonywanie prac niebezpiecznych, przez co najmniej dwie osoby o dobrej sprawności psychofizycznej. 
6. Postępowanie zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi i obsługi oraz DTR. 
7. Wykluczenie możliwości stosowania telefonów komórkowych i urządzeń mogących zainicjować powstanie iskry w strefach zagrożenia wybuchem. 
8. Zakaz używania ognia na terenie zakładu. 
9. Przestrzeganie zakazów i nakazów obowiązujących w wyznaczonych strefach zagrożenia wybuchem. 
10. Sprawdzenie istnienia gazu w atmosferze miejsca pracy przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu prac niebezpiecznych. 
11. Ścisłe wykonywanie poleceń przełożonego w czasie wykonywania pracy. 
12. Właściwa koncentracja uwagi na wykonywanych czynnościach podczas wykonywania pracy. 
13. Znajomość instrukcji obsługi maszyn, sprzętu, urządzeń i narzędzi. 
14. Znajomość zasad postępowania w momencie zauważonych incydentów. 
15. Znajomość procedur i instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 
16. Pracownicy zakładu pełnią istotna rolę w bezpiecznym i odpowiedzialnym funkcjonowaniu zakładu, pracownicy z dużym doświadczeniem posiadają stosowne uprawnienia do czynności im powierzonych. 
17. Aktywna rola pracowników sprowadza się do konsekwentnej dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy i nadzorowanie sprawności urządzeń i używanego sprzętu, a także przestrzeganie i stosowanie się do przepisów bhp i ppoż. 
18. Okresowo organizowane są szkolenia i ćwiczenia również z udziałem służb ratowniczych pod katem prawidłowego zachowaniu się obsługi podczas ewentualnej awarii i podejmowaniu pierwszych działań zapobiegawczych mających na celu ograniczenie zasięgu jej i rozprzestrzeniania się.  19. Stosowane są restrykcyjne procedury postępowania i wydawania stosownych upoważnień na wykonanie prac w tym zakazy nieuzgodnionego manipulowania sprzętem i urządzeniami, zaworami i rurami. 

VII. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku wystąpienia awarii, pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia, jeśli ich skutki obejmują swym zasięgiem teren Zakładu Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. lub/i tereny znajdujące się poza terenem zakładu, ogłasza się alarm.  Ogłoszenie alarmu o awarii na terenie zakładu odbywa się przy użyciu: 

- systemu detekcji gazów,
- syreny alarmowej,
- łączności telefonicznej przewodowej i bezprzewodowej,
- głosu – bezpośrednie przekazanie informacji o zagrożeniu.

Zachowanie się po wystąpieniu awarii – szczegółowe instrukcje dla społeczeństwa, pracowników sąsiednich przedsiębiorstw i innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, określi Kierujący Działaniem Ratowniczym. 
W przypadku zaistnienia awarii przemysłowej niezwłocznie informowana jest właściwa jednostka Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.  Niniejsza informacja jest zgodna ze stanem faktycznym i zostanie zaktualizowana w przypadku wprowadzenia zmian w działalności Zakładu. 

Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?