Kościan

Opis zakładu

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 17 

64-000 Kościan

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), Linde Gaz Polska Sp. z o.o. - Zakład w Kościanie, ul. Przemysłowa 17, 64-000 Kościan, zalicza się do kategorii zakładów o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej (ZZR). Zakład dokonał zgłoszenia oraz przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Zakład Kościan prowadzi działalność w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży sprężonych gazów powietrznych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem w przenośnych zbiornikach ciśnieniowych oraz produkcji i dystrybucji suchego lodu. W zakładzie prowadzona jest również działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży gazów specjalnych obojętnych, toksycznych i palnych o wysokiej czystości nie produkowanych w zakładzie. 

Acetylen: bezbarwny, skrajnie łatwopalny gaz, o zapachu czosnku.  Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza

Szczegółowe charakterystyki tej  substancji chemicznej  zawarte są w jej karcie charakterystyki.

Jeżeli charakter zagrożenia może wykroczyć poza teren zakładu okoliczna ludność będzie powiadamiana za pośrednictwem syreny zainstalowanej w zakładzie, lokalnych publicznych środków łączności oraz przekazu informacji, a także przez służby obecne na miejscu zdarzenia tj. Państwową Straż Pożarną, Policję. W przypadku ogłoszenia alarmu o zagrożeniu na terenie Zakładu w Kościanie oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną, zamieszkującą tereny wokół zakładu a organami uprawnionymi do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą oraz policją. 

Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu należy:

1. Zachować spokój.

2. Nie zbliżać się do terenu zakładu a w szczególności do obszaru zagrożenia, zachować bezpieczną odległość od miejsca pożaru. 

3. Powiadomić inne osoby w swoim otoczeniu o zagrożeniu oraz objąć opieką osoby poszkodowane, niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne

4. Ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych i ratowniczych przekazywanych głównie za pośrednictwem środków nagłaśniających umieszczonych na pojazdach.

5. Przebywając w pomieszczeniach pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne (używaj taśmy klejącej, mokrych ręczników lub prześcieradeł), wyłączyć urządzenia wentylacyjne.

6. Przebywając w pojazdach nie blokować dróg dojazdowych do służb ratowniczych.

7. Wychodząc z domu należy pamiętać o zabraniu dokumentów tożsamości, telefonu komórkowego wraz z ładowarką, leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego.  

8. Wyłączyć dopływu mediów do budynku, mieszkania (prąd, gaz i woda) w przypadku ich opuszczenia.

9. Udać się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu.

Wszyscy znajdujący się w obrębie wystąpienia zdarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych.

Odwołanie alarmu następuje przez służby uczestniczące w zwalczaniu zagrożenia.

Zakład w Kościanie posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej opisany w Programie Zapobiegania Awariom, który jest na bieżąco aktualizowany. W przypadku zaistnienia awarii przemysłowej niezwłocznie informowana jest właściwa jednostka Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie : 

+48 65 512 53 955 

Straż Pożarna: 998, 

Numer Alarmowy: 112, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Lesznie: 

+48 65 529 58 56


Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?