Łódź

INFORMACJA O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ W ZAKŁADZIE Linde Gaz Polska Sp. z o.o. – Oddział w Łodzi ul. Traktorowa 145, 91-204 Łódź

1. Oznaczenie prowadzącego Zakład

Prowadzący Zakład
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Ul. Prof. M. Życzkowskiego 17
31-864 Kraków
Tel.: 12 643 92 00
Fax.: 12 643 93 00 
e-mail: linde@pl.linde-gas.com

Adres Zakładu
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Oddział w Łodzi
ul. Traktorowa 145
91-204 Łódź

tel.: +48 532 401 878

tel.: +48 600 060 965


OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI NA TEMAT ZAKŁADU W ZAKRESIE POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ 
Leszek Skraba – Kierownik Zakładu
tel. 600 060 965
e-mail: leszek.skraba@linde.com

2. Potwierdzenie, że Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Zakład Linde Gaz Polska Sp. z o.o. – Oddział w Łodzi podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219) oraz dokonał stosownego Zgłoszenia Zakładu, o którym mowa w art. 250 ust.1, Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Zakład Linde Gaz Polska Sp. z o.o. – Oddział w Łodzi przekazał również Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Program Zapobiegania Awariom oraz Raport o Bezpieczeństwie. W/w dokumenty przekazano także Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi.

Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest Decyzja administracyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, wydana na podstawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi zatwierdzająca Raport o bezpieczeństwie dla Linde Gaz Polska Sp. z o.o. – Oddział w Łodzi.


3. Opis działalności Zakładu

Oddział Linde Gaz w Łodzi prowadzi działalność w zakresie napełniania, dystrybucji i sprzedaży przenośnych zbiorników (butli i wiązek) z gazami powietrznymi i ich mieszaninami oraz czynnikami chłodniczymi. W zakładzie prowadzona jest również produkcja i dystrybucja suchego lodu oraz dystrybucja i sprzedaż gazów specjalnych obojętnych, toksycznych i palnych o wysokiej czystości nieprodukowanych w zakładzie.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu Zakładu do zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Oddział Linde Gaz w Łodzi prowadzi działalność w zakresie napełniania, dystrybucji i sprzedaży przenośnych zbiorników (butli i wiązek) z gazami powietrznymi i ich mieszaninami oraz czynnikami chłodniczymi. W zakładzie prowadzona jest również produkcja i dystrybucja suchego lodu oraz dystrybucja i sprzedaż gazów specjalnych obojętnych, toksycznych i palnych o wysokiej czystości nieprodukowanych w zakładzie.

Substancjami decydującymi o zaliczeniu Zakładu do zakładu o dużym ryzyku to:

amoniak, wodór oraz ich mieszaniny, propan, propan- butan, palne czynniki chłodnicze (Opteon LX 10- 2,3,3,3- tetrafluoropropen, Opteon LX 20, Opteon LX 40, czynnik chłodniczy R-32), izobutan, metan, acetylen, etylen, tlenek węgla, tlen, chlor, dwutlenek siarki, podtlenek azotu oraz inne łatwopalne gazy ciekłe.


Szczegółowa charakterystyka substancji oraz zagrożenia jakie powodują zawarte są w kartach charakterystyki dostępnych na stronie internetowej pod tym linkiem


5. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej

Zagrożenie poważną awarią występuje w instalacjach Zakładu Linde Gaz Polska Sp. z o.o. – Oddziału w Łodzi ze względu na stosowanie substancji niebezpiecznych w ilości kwalifikującej zakład do Zakładu o Dużym Ryzyku (ZDR).

W związku z powyższym instalacje Oddziału Linde Gaz w Łodzi poddano analizie ryzyka wystąpienia poważnej awarii. 

Przeprowadzono identyfikację zagrożeń uwzględniającą zagrożenia wewnętrzne w instalacjach oraz zewnętrzne związane z sąsiedztwem instalacji mających wpływ na wystąpienie efektu domina jak również analizę danych historycznych nt. awarii z takimi samymi substancjami w podobnych procesach. Na tej podstawie wytypowano potencjalne scenariusze awaryjne:

 • Zerwanie połączenia elastycznego cysterny drogowej ze skrajnie łatwopalnym gazem
 • Rozszczelnienie połączenia kołnierzowego przy króćcu zbiornika magazynowego ze skrajnie łatwopalnym gazem
 • Przepełnienie butli ze skrajnie łatwopalnym gazem podczas napełniania 
 • Rozszczelnienie zaworu butli ze skrajnie łatwopalnym gazem podczas transportu
 • Pęknięcie króćca zbiornika kontenerowego z etylenem
 • Rozszczelnienie połączenia kołnierzowego przy króćcu zbiornika kontenerowego z etylenem

Funkcjonowanie Oddziału Linde Gaz w Łodzi jest oparte o aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, standardy bezpieczeństwa, najlepsze dostępne praktyki i zasady ciągłego udoskonalania.

Z przeprowadzonej analizy zagrożeń i oceny ryzyka procesowego wynika, że zastosowane na terenie Oddziału Linde Gaz w Łodzi techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa umożliwiają skuteczne zapobieganie zdarzeniom awaryjnym (uwolnieniom substancji niebezpiecznych do otoczenia) a w przypadku ewentualnego uwolnienia, ograniczają możliwość rozwoju scenariuszy awaryjnych.

Wielkość ryzyka dla wszystkich reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych nie przekracza poziomu dopuszczalnego – tolerowanego akceptowanego (TA). W żadnym ze scenariuszy nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń.


6. Opis zastosowanych środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej prowadzący kierownik zakładu jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo 

- Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

- Łódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

oraz w razie zanieczyszczenia powierzchni ziemi – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Do czasu przybycia zewnętrznych służb ratowniczych należy ograniczać wydobywanie się niebezpiecznej substancji oraz podjąć działania w celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się poprzez odcięcie dopływu automatycznymi i ręcznymi zaworami odcinającymi, uruchomić stałe instalacje gaśnicze zraszaczowe oraz ostrzec najbliżej znajdujących się ludzi. 

W przypadku wystąpienia awarii i uwolnienia gazów palnych, pożaru czy wybuchu, który może stwarzać zagrożenie dla pracowników zakładu i innych osób przebywających na terenie zakładu i innych osób przebywających na terenie zakładu, należy zarządzić i przeprowadzić ewakuację.

Decyzję o ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

Po przybyciu jednostek ratowniczych dotychczasowy kierujący działaniami na terenie zakładu zapoznaje Kierującego Działaniem Ratowniczym z aktualną sytuacją na terenie zakładu poprzez przekazanie najbardziej istotnych informacji mających wpływ na szybkie ograniczenie skutków awarii. 

Po zlikwidowaniu awarii powstałej na terenie zakładu kierujący zakładem przejmuje protokolarnie miejsce zdarzenia od kierującego działaniami ratowniczymi i zapewnia jego zabezpieczenie zgodnie z zapisami zawartymi w protokole.

Bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji Oddziału Linde Gaz w Łodzi oraz szybką interwencję w przypadku wystąpienia awarii zapewniają wymienione poniżej środki bezpieczeństwa.


7. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku wystąpienia awarii, pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia, jeśli ich skutki obejmują swym zasięgiem teren Oddziału Linde Gaz w Łodzi lub/i tereny znajdujące się poza terenem zakładu, ogłasza się alarm.
Ogłoszenie alarmu o awarii na terenie zakładu odbywa się przy użyciu:

 • systemu detekcji gazów,
 • syreny alarmowej,
 • łączności telefonicznej przewodowej i bezprzewodowej,
 • głosu – bezpośrednie przekazanie informacji o zagrożeniu.
Sposób alarmowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Oddziale Linde Gaz w Łodzi zastosowano trzy stopnie alarmowe:
 • I stopień – zagrożenie lokalne, nie wykraczające poza obiekt, na którym wystąpiło,
 • II stopień – zagrożenie będące następstwem pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia mogące wykroczyć poza ogrodzony teren zakładu,
 • III stopień – zagrożenie wykraczające poza teren zakładu.
W przypadku wystąpienia pożaru, wycieku lub innego zagrożenia dla osób, mienia lub środowiska, alarm o zagrożeniu w Oddziale Linde Gaz w Łodzi ogłaszany jest przez syrenę alarmową sygnałem przerywanym (modulowanym) trwającym 3 minuty, natomiast odwołanie alarmu – dźwiękiem ciągłym trwającym 3 minuty (dla odróżnienia od alarmu próbnego lub związanego z prowadzonymi ćwiczeniami, którego długość nie przekracza kilkunastu do kilkudziesięciu sekund).
Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej podawany jest meldunek do najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej. 
Zachowanie się po wystąpieniu awarii – szczegółowe instrukcje dla społeczeństwa, pracowników sąsiednich przedsiębiorstw i innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, określi Kierujący Działaniem Ratowniczym. Ogólne wytyczne zamieszczono poniżej.
Po usłyszeniu sygnału o awarii na terenie Oddziału Linde Gaz zleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek: 1. Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi;
2. Nie zbliżać się do strefy zagrożenia;
3. Nie wchodzić w obszar silnego zadymienia lub oparów substancji niebezpiecznej;
4. Oddalić się od emisji substancji niebezpiecznych w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru;
5. Nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu do Oddziału Linde Gaz w Łodzi;
6. Przebywając w terenie otwartym:
- opuścić jak najszybciej zagrożony teren oddalając się w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru;
7. Przebywając w pomieszczeniach:
- pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne (używając taśmy klejącej, mokrych ręczników lub prześcieradeł);
- wyłączyć urządzenia wentylacyjne;
- oddychać przez maseczkę wykonaną ze zwilżonej gazy, waty, ręcznika itp.;
- włączyć radio lub telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji;
- słuchać ogłoszeń przekazywanych przez głośniki samochodowe służb ratowniczych;
- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia;
- nie jeść żywności i nie pić płynów, które mogły ulec skażeniu;
- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniach;
8. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia - zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą;
9. Należy zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
10. W przypadku ewakuacji zabrać najpotrzebniejsze rzeczy;
11. Stosować się do poleceń wydawanych przez Kierującego Działaniem Ratowniczym.

Niniejsza informacja jest zgodna ze stanem faktycznym i zostanie zaktualizowana w przypadku wprowadzenia zmian w działalności Zakładu.

Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?