Pszczyna

Opis zakładu

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
ul. Grzebłowiec 34
43-200 Pszczyna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), Linde Gaz Polska Sp. z o.o. - Zakład w Pszczynie, ul. Grzebłowiec 34, 43-200 Pszczyna, zalicza się do kategorii zakładów o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej (ZZR). Zakład dokonał zgłoszenia oraz przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Zakład Pszczyna prowadzi działalność w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży sprężonych gazów powietrznych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem w przenośnych zbiornikach ciśnieniowych oraz produkcji i dystrybucji suchego lodu. W zakładzie prowadzona jest również działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży gazów specjalnych obojętnych, toksycznych i palnych o wysokiej czystości nie produkowanych w zakładzie. 

Tlen: gaz utleniający, może spowodować lub intensyfikować pożar, wywołuje proces palenia przy kontakcie z olejami i tłuszczami, w stanie ciekłym dodatkowo może powodować wzrost kruchości niektórych metali oraz oparzenia kriogeniczne lub obrażenia ciała.

Acetylen: bezbarwny, skrajnie łatwopalny gaz, o zapachu czosnku.  Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza

Szczegółowe charakterystyki tych  substancji chemicznych i mieszanin chemicznych zawarte są w ich kartach charakterystyki: Tlen, Acetylen

Jeżeli charakter zagrożenia może wykroczyć poza teren zakładu okoliczna ludność będzie powiadamiana za pośrednictwem syren dźwiękowych zainstalowanych w zakładzie, lokalnych publicznych środki łączności oraz przekazu informacji, a także przez służby obecne na miejscu zdarzenia tj. Państwową Straż Pożarną, Policję, Straż Miejską. W przypadku ogłoszenia alarmu o zagrożeniu na terenie Zakładu w Pszczynie oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną, 

zamieszkującą tereny wokół zakładu a organami uprawnionymi do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą oraz policją. 

1. Miejsce lokalizacji syreny alarmowej. 

Na terenie LINDE GAZ POLSKA Zakład w Pszczynie na dachu budynku administracyjno-biurowego (zlokalizowanego przy ulicy Grzebłowiec 34), znajduje się jedna syrena alarmowa typu SAD o zasięgu 2 000 m. Syrena ta, napędzana jest silnikiem elektrycznym asynchronicznym o mocy 1,5 kW, którego natężenie dźwięku zgodnie z charakterystyką urządzenia w odległości 300 m, wynosi 70 dB.    

2. Zasady alarmowania, w tym charakterystyka sygnału  

Ostrzeganie o zaistniałej awarii rozpoczyna się praktycznie w chwili zauważenia przez dowolnego pracownika lub inną osobę przebywającą na terenie zakładu lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie sytuacji mogącej spowodować awarię (wyciek, pożar lub inne miejscowe zagrożenie) instalacji technologicznej, magazynowej lub środka transportu służącego do  przewozu niebezpiecznego medium. Ostrzeganie to w pierwszej kolejności dotyczyć będzie osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie zaistniałego zdarzenia, które alarmowane będą ustnie. Każda osoba będąca świadkiem zdarzenia powiadamia o tym Posterunek Ochrony. Pracownik ochrony przekazuje informację o zaistniałym zdarzeniu Kierownikowi Zakładu (lub osobie go zastępującej: mistrz zmianowy, pracownik wiodący), który po jej potwierdzeniu identyfikuje miejsce jej powstania, zasięg i kierunki rozprzestrzeniania się zagrożenia oraz potencjalne zagrożenie. W przypadku wystąpienia pożaru, wybuchu, wycieku albo innego zagrożenia dla osób, mienia lub środowiska alarm o zagrożeniu ogłaszany jest przy użyciu syreny alarmowej. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego oraz o jego odwołaniu podejmuje Kierownik Zakładu lub osoba upoważniona (np.: mistrz zmianowy, pracownik wiodący) po otrzymaniu informacji o charakterze zdarzenia. 

Wewnętrzne przekazywanie informacji o niezbędnych środkach zapobiegawczych wśród pracowników odbywa się przy wykorzystaniu gońców oraz sieci telefonii komórkowej. Z uwagi na możliwości techniczne na terenie Zakładu w Pszczynie alarmowanie sprowadza się wyłącznie do uruchomienia syreny alarmowej – brak jest możliwości podania komunikatu głosowego. Sygnał alarmowy może być wykorzystany wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.  

Rodzaj zastosowanego alarmowania. 

Rodzaj alarmu Akustyczny system alarmowy
Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 1 minuty
Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny– ciągły dźwięk w okresie 1 minut

Używany na terenie zakładu sygnał alarmowy ma wyłącznie pomocniczy charakter i służy przede wszystkim poinformowaniu pracowników zakładu o zagrożeniu i konieczności ewakuacji. Każdorazowe uruchomienie syreny alarmowej w zakładzie, związane z wystąpieniem awarii przemysłowej lub zdarzeniem o znamionach poważnej awarii przemysłowej, wiąże się z jednoczesnym przekazaniem informacji o zdarzeniu do właściwych miejscowo organów, w szczególności Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Uruchomienie syreny alarmowej w zakładzie, odbywa się niezwłocznie po wystąpieniu zagrożenia, celem ograniczenia do minimum jego skutków.  

Syrena alarmowa podlega również okresowej kontroli i sprawdzeniu poprawności działania, z uwagi na obowiązek utrzymania w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Przegląd i konserwacja syreny prowadzona jest cykliczne co najmniej raz w roku, podczas których zachodzi konieczność uruchomienia na 10 sekund syreny alarmowej. Alarmy próbne i sprawdzające nie podlegają wcześniejszym zgłoszeniom do właściwych terytorialnie organów administracji publicznej. 

3. Informowanie instytucji bezpieczeństwa   

Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej następuje przekazanie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie drogą telefoniczną informacji o rodzaju zaistniałej awarii i jego skutkach. Reagowanie podmiotów ratowniczych wobec zaistniałego zagrożenia oraz ewentualne powiadamianie innych instytucji bezpieczeństwa realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. 

4. Postępowanie społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii. 

Postępowanie osób znajdujących się w chwili ogłoszenia alarmu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia winno być nakierowane na możliwość odbioru i stosowania się do bieżących komunikatów rozgłaszanych bezpośrednio bądź za pośrednictwem środków masowego przekazu, a także bezwzględne stosowanie się do poleceń kierującego akcją ratowniczą.

Zakład w Pszczynie posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej opisany w Programie Zapobiegania Awariom, który jest na bieżąco aktualizowany. W przypadku zaistnienia awarii przemysłowej niezwłocznie informowana jest właściwa jednostka Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie: +48 32 449 37 00

Straż Pożarna: 998,

Numer Alarmowy: 112,

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Pszczynie: +48 32 210 48 14

Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?