Tarnów

Opis zakładu

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. 

ul. prof. Michała Życzkowskiego 17

31-864 Kraków 


Adres zakładu:

Linde Gaz Polska sp. z o.o.

Oddział w Tarnowie

ul. Żwirowa 4

33-100 Tarnów 


Kierownik Zakładu: Leszek Urban


2. Potwierdzenie, że zakład podlega w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), Linde Gaz Polska Sp. z o.o. - Zakład w Tarnowie, ul. Żwirowa 4, 33-100 Tarnów zalicza się do kategorii zakładów o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej (ZZR). Zakład dokonał zgłoszenia oraz przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).

3. Opis działalności zakładu

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Zakład w Tarnowie prowadzi działalność w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży sprężonych gazów powietrznych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem w przenośnych zbiornikach ciśnieniowych oraz produkcji i dystrybucji suchego lodu. W zakładzie prowadzona jest również działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży gazów specjalnych obojętnych, toksycznych i palnych o wysokiej czystości nie produkowanych w zakładzie.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Tlen: gaz utleniający, może spowodować lub intensyfikować pożar, wywołuje proces palenia przy kontakcie z olejami i tłuszczami, w stanie ciekłym dodatkowo może powodować wzrost kruchości niektórych metali oraz oparzenia kriogeniczne lub obrażenia ciała.
Acetylen: bezbarwny, skrajnie łatwopalny gaz, o zapachu czosnku.  Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.
Amoniak: gaz łatwopalny o działaniu toksycznym w następstwie wdychania, żrący, niebezpieczny dla środowiska. Powoduje oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może     powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Łatwopalne gazy ciekłe, kategoria 1 lub 2 (w tym gaz płynny) i gaz ziemny (propan, propan-butan, butan, izobutan, czynnik chłodniczy): gazy skrajnie łatwopalne lub palne, pochodzące z przerobu ropy naftowej, stosowane jako paliwo gazowe, składnik mieszanin gazów lub czynnik chłodniczy, przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
P2 GAZY ŁATWOPALNE, gazy łatwopalne, kategoria 1 lub 2 (etan, metan, mieszaniny zwierające wodór): gazy skrajnie łatwopalne lub palne występujące jako gazy jednoskładnikowe lub mieszaniny gazów.
P4 GAZY UTLENIAJCE, gazy utleniające, kategoria 1 (podtlenek azotu, mieszaniny podtlenku azotu z tlenem, mieszaniny tlenu z innymi gazami): gazy utleniające, mogą spowodować lub intensyfikować pożar.
Szczegółowa charakterystyka tlenu zawarta jest w  kartach charakterystyki.

5. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku wystąpienia awarii, okoliczna ludność będzie alarmowana za pomocą syreny alarmowej umieszczonej na terenie zakładu, a także przez służby obecne na miejscu zdarzenia tj. Państwową Straż Pożarną, Policję, Straż Miejską. Osoby przebywające w pobliżu zakładu, w przypadku usłyszenia syreny alarmowej winny oddalić się możliwie jak najdalej od terenu zakładu. W przypadku ogłoszenia alarmu o zagrożeniu na terenie zakładu oczekuje się współpracy pomiędzy lokalną społecznością, zamieszkującą tereny wokół zakładu, a organami uprawnionymi do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą oraz policją. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu należy:

1. Zachować spokój.

2. Nie zbliżać się do obszaru zagrożenia, zachować od miejsca pożaru bezpieczną odległość. 

3. Włączyć radio lub telewizor na pasmo stacji lokalnej, wysłuchać uważnie i stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.

4. Ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych i ratowniczych przekazywanych głównie za pośrednictwem środków nagłaśniających umieszczonych na pojazdach.

5. Poinformować sąsiadów o zaistnieniu zagrożenia.

6. Przebywając w pomieszczeniach pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne (używaj taśmy klejącej, mokrych ręczników lub prześcieradeł), wyłączyć urządzenia wentylacyjne, zaopiekować się słabszymi i niepełnosprawnymi.

7. Wychodząc z domu należy pamiętać o zabraniu dokumentów tożsamości, telefonu komórkowego wraz z ładowarką, leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego.  

8. Wyłączyć dopływu mediów do budynku, mieszkania (prąd, gaz i woda) w przypadku ich opuszczenia.

9. Udać się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu.


Zakład w Tarnowie posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej opisany w Programie Zapobiegania Awariom, który jest na bieżąco aktualizowany. W przypadku zaistnienia awarii przemysłowej niezwłocznie informowana jest właściwa jednostka Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie +48 47 831 40 00

Straż Pożarna: 998, Numer Alarmowy: 112, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Tarnowie: +48 14 621 53 64

Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?