Warszawa

Opis zakładu

I. Oznaczenie prowadzącego zakład

LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.

ul. prof. Michała Życzkowskiego 17

31-864 Kraków

Adres zakładu:

Zakład w Warszawie

ul. Kasprowicza 132

01-949 Warszawa

Kierownik Zakładu: Marcin Bielecki

II. Potwierdzenie, że zakład podlega w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawierodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), Linde Gaz Polska Sp. z o.o. -Zakład w Warszawie, ul. Kasprowicza 132, 01-949  Warszawa, zalicza się do kategorii zakładów o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej (ZZR). Zakład dokonał zgłoszenia oraz przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).

III. Opis działalności zakładu

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Zakład w Warszawie jest zakładem separacji powietrza. Zakład produkuje powietrzne gazy skroplone, schłodzone (kriogeniczne), takie jak tlen, azot i argon. Wyprodukowane gazy są magazynowane w zbiornikach na terenie zakładu skąd cysternami i instalacją trafiają bezpośrednio do klientów.

IV. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Tlen: gaz utleniający, może spowodować lub intensyfikować pożar, wywołuje proces palenia przy kontakcie z olejami i tłuszczami, w stanie ciekłym dodatkowo może powodować wzrost kruchości niektórych metali oraz oparzenia kriogeniczne lub obrażenia ciała.

Szczegółowa charakterystyka tlenu zawarta jest w  karcie charakterystyki.

V. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Jeżeli charakter zagrożenia może wykroczyć poza teren zakładu okoliczna ludność oraz pracownicy huty będą powiadamiani za pośrednictwem syren dźwiękowych zainstalowanych w zakładzie, lokalnych publicznych środkach łączności oraz przekazu informacji, a także przez służby obecne na miejscu zdarzenia tj. Państwową Straż Pożarną, Policję, Straż Miejską. W przypadku ogłoszenia alarmu o zagrożeniu na terenie zakładu stacji separacji powietrza oczekuje się współpracy pomiędzy lokalna społecznością, zamieszkującą tereny wokół zakładu, pracownikami huty a organami uprawnionymi do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą oraz policją. Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu należy:

  1. Zachować spokój.
  2. Nie zbliżać się do obszaru zagrożenia, zachować od miejsca pożaru bezpieczną odległość.
  3. Włączyć radio lub telewizor na pasmo stacji lokalnej, wysłuchać uważnie i stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.
  4. Ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych i ratowniczych przekazywanych głównie za pośrednictwem środków nagłaśniających umieszczonych na pojazdach.
  5. Poinformować sąsiadów o zaistnieniu zagrożenia.
  6. Przebywając w pomieszczeniach pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne (używaj taśmy klejącej, mokrych ręczników lub prześcieradeł), wyłączyć urządzenia wentylacyjne, zaopiekować się słabszymi i niepełnosprawnymi.
  7. Wychodząc z domu należy pamiętać o zabraniu dokumentów tożsamości, telefonu komórkowego wraz z ładowarką, leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego. 
  8. Wyłączyć dopływu mediów do budynku, mieszkania (prąd, gaz i woda) w przypadku ich opuszczenia.
  9. Udać się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu.

Zakład w Warszawie posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej opisany w Programie Zapobiegania Awariom, który jest na bieżąco aktualizowany. W przypadku zaistnienia awarii przemysłowej niezwłocznie informowana jest właściwa jednostka Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 11 Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie: +48 22 596 71 10

Straż Pożarna: 998,

Numer Alarmowy: 112,

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie:

 +48 606 822 802


Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?