Rafinacja

Poprawa bilansu węglowego dzięki procesom i produktom uwalniającym mniejszą ilość gazów cieplarnianych.

Wzbogacanie tlenowe w instalacjach krakingu katalitycznego

Kraking katalityczny (FCC - Fluid Catalytic Cracking) jest podstawowym procesem przy produkcji benzyny. Proces ten służy do konwersji destylatów próżniowych ropy na benzyny i oleje opałowe.
W procesie krakingu katalitycznego cięższe i bardziej złożone węglowodory są rozbijane na lżejsze frakcje. Wsadem są głównie destylaty ropy, czasami mieszane z pozostałościami po rafinacji.
Główne produkty to:
•    Frakcje gazowe (głównie C3/C4)
•    Frakcje ciekłe
•    Koks (złogi formujące się na katalizatorze)

Wzbogacanie tlenem w procesie regeneracji pozwala operatorowi na:
•    zwiększenie wydajności instalacji krakingu katalitycznego
•    poprawę elastyczności przy zróżnicowanym zasilaniu
•    obróbkę cięższych frakcji
•    podniesienie wskaźnika konwersji oraz uzysku benzyny
•    zmniejszenie udziału niepożądnych produktów ubocznych

Reakcje gazów z cieczami

Gazy przemysłowe, np. tlen, wodór, tlenek węgla i dwutlenek węgla, są powszechnie stosowane do procesów syntezy w przemyśle chemicznym.
Opracowaliśmy modułową i wielofunkcyjną instalację testową reaktora z mieszaniem (CSTR) do badania wielu reakcji homogenicznych gazów z cieczami.
Instalacja testowa przedstawiona na zdjęciu nadaje się idealnie do weryfikowania wstępnych wyników laboratoryjnych, a także do instalacji technicznych średniej lub dużej wielkości.
Tlen gazowy jest stosowany w reakcjach utleniania w układzie dwufazowym gaz-ciecz, np. w produkcji wodorotlenków, dekarboksylacji tlenowych lub utlenianiu pochodnych toluenu. Przy procesach utleniania można rozważyć dwa sposoby wykorzystania tlenu: wzbogacenie powietrza utleniającego tlenem lub całkowite zastąpienie powietrza tlenem.

Zalety powyższego zastosowania:

•    Poprawa wydajności i selektywności
•    Zachowanie prędkości przetwarzania przy niższych temperaturach
•    Obniżenie całkowitych kosztów operacyjnych

Linde świadczy wiele usług serwisowych, m.in. opracowuje studia wykonalności i rentowności, organizuje uruchomienia próbne za pomocą własnej instalacji testowej reaktora z mieszaniem, wykonuje obliczenia procesowe w celu oceny wyników, zapewnia dostawę i instalację układów do mieszania gazów, a także montaż i rozruch systemów dostawy tlenu.

Tlen do utleniania heterogenicznego

Poprawa wydajności i elastyczności instalacji.
Utlenianie prowadzone w heterogenicznej fazie gazowej reaktorów ze złożem stałym lub fluidalnym jest stosowane powszechnie do wielkoskalowej produkcji chemikaliów.
Najważniejszym utleniaczem wykorzystywanym na tych etapach reakcji jest tlen cząsteczkowy. W zależności od danego procesu jako utleniacz gazowy można wykorzystać powietrze (np. do produkcji bezwodnika maleinowego lub ftalicznego), powietrze wzbogacone w tlen (np. do produkcji akrylonitrylu) lub czysty tlen (np. do wytwarzania octanu winylu).

Utlenianie w złożu fluidalnym często przeprowadza się za pomocą powietrza utleniającego, które ze względu na wysoką zawartość azotu zapewnia efektywny strumień gazu fluidyzującego dla cząsteczek stałych.

Wzbogacenie powietrza utleniającego czystym tlenem lub jego bezpośrednie wprowadzenie do reaktora może przynieść klientowi wiele korzyści takich jak:
•    Poprawa wydajności instalacji
•    Wspomaganie procesu sprężania  powietrza
•    Odciążenie procesu oczyszczania gazów odpadowych
•    Poprawa elastyczności funkcjonowania instalacji

Ponadto wdrażanie takiego systemu tlenowego łączy się ze bardzo niskimi kosztami inwestycyjnymi.
Oferujemy optymalne rozwiązania obejmujące know-how, wyposażenie i dostawy gazów.

Aplikacje wodorowe w procesach rafineryjnych

Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne przepisy ochrony środowiska zapotrzebowanie na wodór używany w procesach rafineryjnych będzie w najbliższych latach rosnąć. Wzrost popytu na wodór spowodowany jest również koniecznością przetwarzania pozostałości po procesie rafinacji oraz dynamicznym wzrostem popularności silników wysokoprężnych.

Rafinerie wykorzystują szereg procesów, do których konieczny jest wodór. Oto najważniejsze z nich:
•    Hydroodsiarczanie (HOG): związki siarki są uwodorniane do siarkowodoru H2S zasilającego instalacje Clausa
•    Hydroizomeryzacja: parafiny są poddawane konwersji do izoparafin w celu poprawy własności produktów (np. RON)
•    Dearomatyzacja: węglowodory aromatyczne są uwodorniane do cykloparafin lub alkanów
•    Hydrokraking: przy produkcji benzyny długie łańcuchy węglowodorów są rozbijane na krótsze łańcuchy

Rosnące zapotrzebowanie na wodór przekraczają aktualne możliwości produkcyjne i wymaga dostarczania brakującej ilości wodoru z nowych źródeł.

Najważniejsze metody produkcji wodoru on-site:
•    Reforming parowy metanu, lub innych węglowodorów
•    Odzysk z rafineryjnych gazów odlotowych
•    Odzysk z gazu syntezowego
•    Zgazowanie pozostałości po rafinacji.

Linde oferuje doradztwo i konsultacje technologiczne, finansowanie, budowę i uruchamianie instalacji produkcyjnych. Z myślą o optymalizacji działalności klientów zapewniamy również obsługę instalacji wodoru (dostawy „over-the-fence”), serwis i naprawy instalacji wodorowych oraz organizację dostaw awaryjnych.

Wzbogacanie tlenowe w instalacjach Clausa

Wzbogacanie powietrza technologicznego w tlen jest sprawdzonym sposobem na “wąskie gardła” przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności. Ponieważ powietrze zawiera około 21% tlenu i 79% azotu, użycie powietrza jako źródła tlenu do spalania H2S do SO2 wprowadza duże ilości azotu, który wymaga ogrzania i nie bierze udziału w reakcji. Zastąpienie powietrza powietrzem wzbogaconym tlenem lub czystym tlenem eliminuje balast jakim jest azot, oraz redukuje przepływ przez system odzysku siarki (SRU, Sulfur Recovery Unit). Oznacza to możliwość wprowadzenia do systemu większej ilości kwaśnego gazu bez konieczności znacznej modyfikacji istniejącego wyposażenia lub większych zmian profilu ciśnieniowym instalacji technologicznej.

Zalety wzbogacania tlenem w instalacjach Clausa:
•    Wzrost wydajności instalacji Clausa i usunięcie ""wąskich gardeł""
•    Zwiększona wydajność produkcji bez wpływu na zmianę spadku ciśnienia
•    Większa elastyczność obsługi w szerszym zakresie z opcją modyfikacji infensywności procesu na życzenie
•    Większa skuteczność obróbki gazów zawierających amoniak
•    Łatwiejsze doczyszczanie gazów wylotowych ze względu na mniejszy przepływ azotu
•    Większy zapas - zwłaszcza w instalacjach wielotorowych

Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?